Lead Like Jesus – Lãnh đạo như Giêsu là một hành trình biến đổi chứ không phải là một chương trình huấn luyện kỹ năng lãnh đạo. Ở đây, người tham dự viên sau khi hoàn thành khóa học cũng sẽ nhận thức được vai trò lãnh đạo của mình và nơi Chúa Giêsu, chúng ta học hỏi theo Ngài trong vai trò lãnh đạo và từng bước giúp cho mọi người xung quanh cũng sống tinh thần Lãnh đạo như Giêsu.
Hiểu được hành trình biến đổi này không thể diễn ra trong một khóa học hay một quãng thời gian hạn định mà là cả một hành trình xuyên suốt, vậy nhưng vẫn rất cần ghi nhận lại những cột mốc biến đổi nơi mỗi người chúng ta, để qua đó chúng ta thông hiểu về bản thân và không ngừng nỗ lực trong hành trình này, Nhóm sứ vụ Lãnh đạo như Giêsu xin phát động chương trình “Hành Trình Biến Đổi Của Tôi” để ghi nhận lại những biến đổi của tham dự viên trong suốt hành trình lãnh đạo như Giêsu.
Mời các tham dự viên tham gia chia sẻ. Thông tin chi tiết tại: