Đâu là hình ảnh tương lai của bạn?

2022-03-19T20:41:13+07:00

Đâu là hình ảnh tương lai của bạn? Hôm nay, chúng tôi muốn nói với bạn về hình ảnh tương lai của bạn. Bạn có hình ảnh rõ ràng rằng bạn muốn tương lai của bạn sẽ như thế nào không? Chúng ta đọc trong sách Giảng Viên 8:7 rằng: “không sao biết được điều gì sẽ xảy ra, và điều sẽ xảy ra, nào có ai báo trước?” Khi chúng ta nói đến một hình ảnh tương lai rõ ràng thì chúng ta không nhằm ý “biết” những gì sẽ xảy đến cho bằng chúng ta ám chỉ có một hình ảnh [...]