Mục đích của bạn là gì?

2022-03-19T21:55:36+07:00

Mục đích của bạn là gì? Hôm nay, chúng tôi muốn nói với bạn về mục đích của bạn. Nếu ai đó hỏi bạn: Mục đích cuộc đời bạn là gì? Bạn sẽ trả lời như thế nào? Khi bạn lãnh đạo và ảnh hưởng những người khác, bạn có biết LÝ DO tại sao đằng sau sự lãnh đạo của bạn không? Nếu mục đích của bạn và LÝ DO của bạn không rõ ràng, sự lãnh đạo của bạn và cách bạn tương tác lên những người khác sẽ phản ánh điều đó. Khi bạn lắng nghe bài chia [...]