When in Doubt – Khi còn do dự

Lãnh Đạo Như Giêsu không có nghĩa chúng ta luôn luôn biết rõ phải làm những gì. Nhận thức rõ con đường phía trước thường đòi hỏi sự suy xét ở nhiều góc độ, một vài điều thực sự không rõ ràng. Chúa Giêsu đã làm gương cho các môn đệ về việc không ngừng chạy đến cùng Chúa Cha để Người hướng dẫn trong những thăng trầm của cuộc sống. Khi Chúa Giêsu cần chọn ra những người lãnh đạo chủ chốt, Người đã cầu nguyện suốt đêm. Sau một ngày dài cho sứ vụ, Người thức khuya hoặc dậy sớm để dành thời gian cầu nguyện với Chúa Cha. Khi còn do dự, khi áp lực tăng lên, khi bạn cần tìm ra một con đường phía trước, hãy noi gương Chúa Giêsu, và chạy đến cùng Chúa Cha.

Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida, while he dismissed the crowd. After leaving them, he went up on a mountainside to pray. —Mark 6:45-46

“Lập tức, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Betsaida trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện” (Mc 6:45-46)

Prayer: Lord, in the midst of life and leadership pressure, remind us to turn to You. Calm our anxious thoughts, reorient us to Your vision and values, renew our spirits. In Jesus’ name, we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa, giữa những áp lực của cuộc sống và lãnh đạo, xin nhắc nhở chúng con luôn tìm đến Người. Xin làm dịu đi bao lo lắng của chúng con, hướng chúng con đến viễn cảnh và các giá trị của Người, và đổi mới tinh thần chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ danh Chúa Giêsu, Amen.

]]>