When People Won’t Follow – Khi mọi người không theo bạn

Lãnh Đạo Như Giêsu không đảm bảo rằng những người khác sẽ theo bạn. Đây không chỉ là thực tế của chúng ta mà còn là của Chúa Giêsu và những người theo Người đầu tiên. Thỉnh thoảng con người quá mù quáng bởi tính tự kiêu và nỗi lo sợ đến nỗi họ không thể thoát khỏi những thói quen khoe khoang và bảo vệ bản thân. Như những nhà lãnh đạo, trách nhiệm của chúng ta là khẩn nguyện tìm kiếm Thiên Chúa để có được sự khôn ngoan để phục vụ họ cách tốt nhất, tiếp tục đi theo Nhà Lãnh Đạo của chúng ta, khi chúng ta nói sự thật trong tình yêu. Chúa Giêsu để con người ra đi khi cần thiết, và chúng ta có thể cần phải làm điều tương tự như vậy.

Jesus looked at him and loved him. “One thing you lack,” he said. “Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.” At this the man’s face fell. He went away sad, because he had great wealth.—Mark 10:21-22

Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Mc 10:21-22

Prayer: Jesus, help us look into people’s hearts, loving them even when they reject the opportunity to embrace change and transformation. In Your name we pray, amen.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhìn vào trái tim của mọi người, yêu thương họ ngay cả khi họ từ chối cơ hội để nắm lấy sự thay đổi và biến đổi. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa, amen.

]]>