Why is not just a question. Why is a cry of anger, hurt or disbelief. Why didn’t God do something? Why did this happen? Why me? We need reminding that we can be confident that everything works together for good to those who love God. The apostle Paul wrote about this in Romans 8:28 (NKJV to encourage believers who lived in a city ruled by the powerful madman, Nero.

“And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.” Paul reminds us that we can be sure everything that happens to us will result in good, brokenness leads to blessing, death leads to life and suffering leads to glory. We can be assured to trust God when we don’t understand and nothing makes sense.

“Why – Tại sao” không chỉ là một câu hỏi. “Why – Tại sao” là một sự thổn thức của tức giận, tổn thương hay hoài nghi. Tại sao Chúa đã không thực hiện một điều gì đó đi? Tại sao điều này xảy ra? Tại sao lại là tôi? Chúng ta cần phải được nhắc nhở rằng chúng ta có thể tin tưởng vào điều này – tất cả mọi thứ đều đang xảy ra vì lợi ích của những người yêu mến Đức Chúa. Thánh Tông Đồ Phao-lô đã viết về điều này trong Rô-ma 8:28 (NKJV) để khuyến khích những tín đồ sống trong thành phố đang bị cai trị bởi kẻ điên cuồng quyền lực, Nero.

“Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể chắc chắn rằng mọi điều xảy đến với chúng ta sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp, đổ vỡ dẫn đến phước lành, cái chết dẫn đến sự sống và đau khổ dẫn đến vinh quang. Chúng ta có thể yên tâm tin cậy Chúa khi chúng ta không hiểu và tất cả dường như không có ý nghĩa gì.

One of the most difficult situations I’ve faced was the death of my first husband, Pastor Paul. I was the first one on the scene of the motorcycle accident, helpless and alone, I couldn’t get cell phone service because of the area and had to wait until I could flag down a car to call 911.

Một trong những tình huống khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt là cái chết của người chồng đầu tiên của tôi, Mục sư Paul. Tôi là người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ tai nạn xe máy, bất lực và đơn độc, tôi không thể gọi điện thoại vì khu vực này không phủ sóng di động và phải chờ đợi cho đến khi tôi có thể vẫy gọi và nhờ một ô tô để gọi 911.

Screaming, yelling, crying, praying over Paul’s limp body, I yelled, “God why?”…there was only silence. I screamed louder, “God why did this happen?” I had just taught Jeremiah 29:11,12 (CSB) “For I know the plans I have for you – this is the , Lord’s declaration—“plans for [your]  welfare, not for disaster, to give you a future and a hope.” I was overcome by God’s presence. I let God change my angry, “God, why did You let this happen?” to “God, how can I glorify You through my loss?”

Tôi hét lên, la hét, khóc lóc, cầu nguyện trước cơ thể mềm nhũn của Paul, “Chúa ơi tại sao?”… Chỉ còn lại sự im lặng. Tôi hét to hơn, “Chúa ơi tại sao điều này lại xảy ra?” Tôi vừa mới được dạy từ Giê-rê-mi-a 29: 11,12 (CSB) rằng “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Ðức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Bấy giờ, các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhận lời các ngươi. ” Tôi đã vượt qua được nhờ có Chúa. Tôi đã để Chúa biến đổi cơn giận dữ của tôi từ “Chúa ơi, tại sao Ngài lại để điều này xảy ra?” thành “Chúa ơi, làm sao con có thể tôn vinh Ngài qua sự mất mát của con?”

Friend, I don’t know what your why is today. But I challenge you to let God change your why to how. He did it for me and I know He will do it for you, too, if you let Him. Let’s pray.

“Heavenly Father, I wonder if You hear my cry and feel my pain. I don’t like Your plans much right now. I choose to submit to Your will, even though my circumstances hurt my heart, I thank You for them. How will I make it? I don’t think it would matter if You answered my question of why – my circumstances would not change. So, God, help me to rely on You to show me how to make it through. Thank You for leading me and guiding me with Your gentle hand and Your strong arms, carry me through. In Jesus’ Name, Amen.

Bạn ơi, tôi không biết ngày hôm nay “Why – tại sao” của bạn là gì. Nhưng tôi thử bạn một xíu rằng hãy để Chúa thay đổi “Why – tại sao”của bạn thành “How – Làm thế nào”. Ngài đã làm điều đó cho tôi và tôi biết Ngài cũng sẽ làm điều đó cho bạn, nếu bạn trông cậy nơi Danh Ngài.

Xin dâng lời cầu nguyện.

“Lạy Chúa Cha Trên Trời, con tự hỏi liệu Ngài có nghe thấy tiếng con khóc và nhìn thấy được nỗi đau của con không. Giờ đây con thực sự không yêu thích các kế hoạch của Ngài. Nhưng con xin chọn phục tùng Thánh Ý Ngài, mặc dù hoàn cảnh của con làm trái tim con đau đớn, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những khổ đau. Xin cho con biết Làm Thế Nào để con thực thi Thánh Ý Ngài? Con không nghĩ đó là vấn đề nếu Ngài trả lời câu hỏi “Why – Tại Sao” của con – tình cảnh của con sẽ không thay đổi. Vì vậy, xin Chúa giúp con trông cậy Ngài để chỉ cho con cách vượt qua mọi sự. Cảm ơn Ngài đã dẫn dắt con và hướng dẫn con bằng đôi bàn tay dịu dàng và vòng tay đầy mạnh mẽ của Ngài, mang con đi qua tất cả. Con xin cầu xin Nhân Danh Chúa Giê-su, Amen.

Nguồn: https://leadlikejesus.com/blog/why/